Fotogalerie

Pouť k Panně Marii 2020

Fotografie z hlavní poutní mši sv. k Panně Marii Sedmibolestné a k Povýšení svatého Kříže na Cvilíně v Krnově 13. září 2020. Celebroval minoritský novokněz a rodák z Orlové P. Patrik M. Rygiel OFMConv. Po mši sv. následoval eucharistický průvod kolem kostela a žehnání městu. Otec Patrik také uděloval novokněžské požehnání.

Farní pouť z Rychvaldu

Pouť farnosti Rychvald na Cvilín, bohoslužba v kostele Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže.

Pout‘ Farnosti Ludgeřovice

Farnost Ludgeřovice pořádala  28. července 2019pouť na Cvilín u Krnova, v kostele Panny Marie Sedmibolestné jsme se při mši svaté sešli s dětmi naší farnosti, které v té době byly na farním táboře v poutním domě na Cvilíně. Při zpáteční cestě jsme navštívili kostel Narození Panny Marie v Krnově.

Pouť k Panně Marii 2019

Dne 1. května 2019 se uskutečnila pouť k Panně Marii Sedmibolestné

21. Františkánské sekání mládeže

Foto: Monika Bauchnerová

Kniha o sv. Šarbeli Makchlúfovi na Cvilíně

V cvilínském poutním chrámě je k dostání nová kniha (a zatím první v ČR, nepočítáme-li úzkou brožurku J. Gračky) o sv. Šarbeli Makchlúfovi, libanonském mnichovi a divotvůrci. U nás je prakticky neznámý, nicméně ve světě roste jeho popularita stále více, a to zejména díky zázračným uzdravením, která se udála jeho přičiněním a kterých je v této chvíli již více než 24 000. K jeho hrobu přicházejí ročně statisíce lidí s nadějí v jeho přímluvu za uzdravení tam, kde je lékařská věda bezradná. A tento podivuhodný přímluvce spoustu těchto modliteb vyslyší... O některých případech se dočtete v druhé části osmdesátistránkové knihy, jejíž první část pojednává o světcově životě, ve třetí části pak autor umístil modlitby ke sv. Šarbelovovi. Určitě stojí za to seznámit se s touto fascinující osobností, její příklad může každého povzbudit v následování Krista a sloužit i jako nekonečné Boží velebnosti.

Pout‘ bratři minoritů k bráně milosrdenství

Ve dnech 14. - 17. června 2016, se v našem krnovském klášteře konala druhá část provinční kapituly. Našeho otce generála reprezentoval generální asistent pro oblast střední a východní Evropy, o. Jacek Ciupiński OFMConv.

Svatá brána milosrdenství na Cvilíně

Od neděle 22. května je v ostravsko-opavské diecézi pro věřící otevřena již pátá Svatá brána milosrdenství. Slavnostního otevření se při mši sv. zhostil generální vikář ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David. Brana Milosrdenství na Cvilině bude otevřená každy den.

Svátek Božího milosrdenství

Svatý otec Jan Pavel II. si přál, aby tato neděle byla slavena jako slavnost Božího milosrdenství: ve slovu „milosrdenství“ spatřoval shrnuté a pro naši dobu nově interpretované celé tajemství Vykoupení. Žil pod dvěma diktátorskými režimy a byl ve styku s chudobou, nouzí a násilím, zakusil moc temnot, jimiž je sváděn svět i v této naší době. Zakusil však také, a to neméně silně, přítomnost Boha, který proti těmto silám staví svou naprosto odlišnou a božskou moc: moc milosrdenství. Milosrdenství klade meze zlu.Milosrdenstvím se vyjadřuje celá specifická přirozenost Boha, jeho svatost, moc pravdy a lásky. Stávejte se den po dni muži a ženami Božího milosrdenství! Milosrdenství je šatem světla, které nám Pán daroval křtem. Nesmíme dopustit, aby toto světlo zhaslo; naopak, musí v nás růst každým dnem a tak přinášet světu radostné poselství Boha.

Letecké fotografie poutního místa

Milí návštěvníci našich webových stránek, zde můžete zhlédnout několik fotografií z letošní zimy na Cvilíně.

Křížová cesta na Cvilíně za nemocného o. biskupa a o. Michala Jadavana

V neděli 21. 2. 2016 se na Cvilíně konala pobožnost křížové cesty na úmysl nemocného o. biskupa Františka Václava a o. Michala Jadavana.Pobožnost vedl o. Petr Kuník a farníci z Oder. Hudební doprovod obstarala dechovka z Oder. Po pobožnosti následovalo krátké povídání o sv. Šarbelovi a poté vedl o. Petr pobožnost na přímluvu Panny Marie Cvilínské a sv. Šarbela. Na závěr poutníci mohli ostatky libanonského světce uctít.Poutě se zúčastnili poutníci z Brna, Oder, Opavy, Nového Jičína, Města Albrechtic, Krnova a jiných míst.

Noční Cvilín na fotografiích

At zní touto nocí chvála Tvá, mír do srdcí vlévá, at zní touto noc píseń velebná, Král králů s námi přebývá..... Plesejte Hospodinu, všechny země, + služte Hospodinu s radostí, * vstupte před něho s jásotem! Uznejte, že Hospodin je Bůh, + on nás učinil, a my mu náležíme, * jsme jeho lid a stádce jeho pastvy. Vstupte do jeho bran s díkem, + do jeho nádvoří s chvalozpěvem, * slavte ho, žehnejte jeho jménu! Neboť Hospodin je dobrý, + jeho milosrdenství je věčné, * po všechna pokolení trvá jeho věrnost.

Staré fotografie z Cvilína

Milí poutníci prezentujeme Vám staré dobové fotografie poutního kostela a okolí z období 1865 – 1947.

Cvilínský betlém 2015

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. (J 1,14)

Požehnání opravené sochy Panny Marie Bolestné

Dne 8. prosince, na slavnost Panny Marie počaté bez Poskvrny dědičného hříchu a zároveň v den zahájení Svatého roku milosrdenství, se po slavnostní mši v 10.00 hodin konalo požehnání opravené sochy Panny Marie Sedmibolestné, která stojí před poutním kostelem na Cvilíně. Sochu požehnal o. Sebastian Gruca, OFMConv. Socha byla restaurována z peněz Města Krnov.

Hlavní pouť na Cvilíně 2015

V neděli 12. září jsme oslavili pouť k Panně Marii Bolestné. Hlavním kazatelem při mších v 8.00, 9.00, 11.00, a 16.00 (pl) byl biskupský vikář Mons. Adam Rucki. Při kázáních vyzdvihoval potřebu velebení Boha v každé životní situaci, přičemž se s námi podělil o svou zkušenost z vazební věznice, v níž byl držen v r. 1984 za organizování nepovolených náboženských setkání s mládeží. Během pouti jsme také prožili křížovou cestu v 10.00 a před mší sv. v polském jazyce také „cestičky (dróżki) Matky Boží“, což je pobožnost k uctění bolestí Panny Marie. Hlavní mši sv. v 11.00 doprovázel svým zpěvem krnovský chrámový sbor, schola ze Stěbořic pro změnu doprovodila večer chval a adoraci, kterou od 15.00 vedl rovněž o. Adam. Poutě se účastnilo na dva tisíce lidí. Všem věrným za účast děkujeme a těšíme se za rok.

Pouť studentů ke cti sv. Josefa Kupertinského

V neděli 30. srpna se na Cvilíně uskutečnila Pouť studentů ke cti sv. Josefa Kupertinského, jehož ostatky mohli (nejen) studující uctít po mši sv. a krátké adoraci. Svého patrona přijeli uctít mladí z různých koutů diecéze.

Pouť Rytířů Neposkvrněné na Cvilíně 2015

Pouť Rytířů Neposkvrněné a čtenářů časopisu Immaculata. Obyčejně se koná v sobotu co nejblíže svátku sv. Maxmiliána Kolbeho, zakladatele Rytířstva, nicméně letos na tuto sobotu připadla slavnost Nanebevzetí Pany Marie, proto se Rytíři u své Paní sešli tentokrát na sv. Dominika...

Narozeninový koncert Štěpána Raka

Poutní kostel na Cvilíně byl 8. srpna na narozeninový koncert světoznámého kytaristy a skladatele Štěpána Raka neuvěřitelně naplněn. Mistr se zapsal do srdcí mnohých Krnovanů svým vyznáním, neboť tento zcestovalý umělec, který koncertoval již na všech kontinentech a v mnoha zemích opakovaně, prohlásil, že toto poutní místo patří k nejkrásnějším, které kdy viděl.

19. Františkánské setkání mládeže na Cvilíně

Začátek prázdnin byl na Cvilíně opět ve znamení FSM čili Františkánského setkání mládeže. Letos proběhlo v pořadí již devatenácté. Jeho mottem byla věta z Janova evangelia: „Můj záměr pro Tebe je život v plnosti.“ (Jan 10,10) Krom tradičního večera smíření, mší svatých, přednášek a svědectví byl v nedělní podvečer na programu Večer chval. V pondělí pak na účastníky čekalo překvapení v podobě kázání otce Eliase Velly. V úterý pak vystoupil s pásmem svých písní Pavel Helan.

Boží Tělo v Krnově

V neděli 7. 6. se u Panny Marie Sedmibolestné sešly její děti žijící v krnovském děkanátu. Všichni, kdo mohli, se shromáždili před jejím milostným obrazem, visícím nad svatostánkem uchovávajícím Tělo jejího Syna. Byla slavnost Těla a Krve Páně a cvilínský poutní kostel byl jediným, v němž se v ono dopoledne mše sv. v děkanátě sloužila.

Socha Archanděla Michaela z Gargana

Bylo půl desáté a na věži cvilínského chrámu se rozezněly všechny zvony. Vítaly kopii sochy toho, jehož jméno zní „Kdo je jako Bůh“, tj. sv. Archanděla Michaela z jeskyně zjevení v italském Garganu. Před kostelem stáli věřící, aby byli svědky toho, jak čtyři ministranti vnesli Michaelovu sochu do kostela, kde ji umístili na připravený stolek před ambonem. Slavnostnost chvíle byla opravdu cítit. Ono se to sice píše vždy, nicméně všechny či alespoň většinu přítomných citelně zasáhla skutečnost, že sem z místa, kde se v minulosti 4x zjevil a které navštívily desítky těch nejznamenitějších světců, jako byli např. sv. František z Assisi, sv. Tomáš Akvinský či sv. Padre Pio, sv. Archanděl Michael zavítal. V kostele nasadil Knížeti nebeských vojsk rektor poutního místa o. Sebastian Gruca OFMConv zlatou korunku. Tak začala sobota u Panny Marie Sedmibolestné, kam Královnu andělů přijel Archanděl navštívit.

Pobožnost křížové cesty farnosti Ostrava-Stará Bělá

V neděli 22. 3. se na Cvilíně konala pobožnost křížové cesty farnosti Ostrava-Stará Bělá. Nejprve bylo setkání v kostele, kde kustod cvilínského poutního místa o. Sebastian přiblížil starobělským jeho historii. Poté proběhla samotná křížová cesta po jednotlivých zastaveních stojících podél kostela a pak krátká mariánská pobožnost a uctění kopie milostného obrazu Panny Marie Sedmibolestné. Na závěr byli všichni pozvaní na malé pohoštění do poutního domu. Se svými farníky přijel rovněž jejich duch. správce o. Bohuslav Novák a opavský děkan o. Jan Czudek.

Vánoce na Cvilíně 2014

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy. J 1,14

Hlavní pouť na Cvilíně 2014

V neděli 14. září se u Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně konala hlavní pouť. Již tradičně byly slouženy čtyři slavnostní mše svaté – tři dopoledne v češtině a jedna odpoledne v polštině. Navíc se v 10.00 konala křížová cesta, kterou vedli br. Bohdan Heczko, OFMConv. a paní Jitka Navrátilová z Národního centra Rytířstva Neposkvrněné v ČR.

Pouť Rytířů Neposkvrněné a čtenářů Immaculaty

Několik desítek Rytířů Neposkvrněné z různých koutů Moravy a Slezska přijelo v onu sobotu pozdravit svou Paní, byli zde věřící z Jistebníku, Litultovic, Českého Těšína či Brna....

Pěší pouť farností Tvarožná a Blažovice

12.7. připutovali na Cvilín poutníci z Tvarožné a Blažovic. Putovali pěšky od neděle 7.7. a připutovalo jich 28. V pátek 12.7. měli mši svatou, kterou sloužil o. Josef Rybecký, a po ní adoraci. V sobotu přijel ještě autobus a s dalšími poutníky z těchto farností.Společně slavili mši sv. ke cti P. Marie. Dohromady jich bylo asi 100. Po mši svaté zazpívali slavnostní Te Deum a uctili kopii obrazu Matky Boží.

Opravy poutního kostela na Cvilíně

V červnu letošního roku byly v poutním kostele Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně instalovány nové lavice z dílny Avrat. Od 6. 7. probíhá oprava a malování fasády cvilínského poutního chrámu.

Pouť řidičů na Cvilíně

V neděli 27. 7. se po mši sv. v 10 hod,. konalo požehnání dopravních prostředku. Stalo se tak u příležitosti svátku sv. Kryštofa, který je patronem řidičů.

Mons. P. Jarosław Cielecký na Cvilíně

Mons. P. Jarosław Cielecki z Vatikánu zavítal v neděli 6. 7. na Cvilín, aby zde věřící po mši sv. pomazal zázračným olejem sv. Charbela, který až do okamžiku jeho svatořečení vytékal z jeho těla. Tuto příležitost si nenechaly ujít stovky lidí. Tak plný kostel Panny Marie Sedmibolestné nebyl už hodně dlouho. Lidé zcela zaplnili jeho prostory, někteří byli dokonce nuceni stát i venku. Okolí kostela i poutního domu bylo doslova oblepeno auty, jejichž SPZ prozrazovaly, odkud sem jejich majitelé zavítali – byla k vidění auta ze Zlínského, Olomouckého či Jihomoravského kraje, slyšet byla polština i slovenština, proudy poutníků se valily s růžencem v ruce z vlakového nádraží. Mnohé přilákala zvědavost, Krnovem šly dokonce zaručené zvěsti o tom, že má přijet „jakýsi léčitel“, avšak většinu z nich přivábilo jméno libanonského světce, na jehož přímluvu je zaznamenáno již více než 23.000 zázraků. Mši sv. sloužil provinciál minoritů P. Bogdan Sikora OFMConv., po jehož boku stáli kněží z Německa, Itálie, Ukrajiny, Polska a České republiky. Homilii pronesl otec Cielecki v češtině a jejími pilíři byly pokora a láska.

Františkánské setkání mládeže 2014

Ve dnech 28. 6. – 2. 7. 2014 proběhl na poutním místě Panny Marie Sedmibolestné, na Cvilíně u Krnova, již 18. ročník Františkánského setkání mládeže. Jeho tématem bylo: Chudoba – handicap nebo privilegium? Aneb v čem je tedy pravá radost? Zamýšleli jsme se nad tím, co to vlastně znamená chudoba? Proč a jak má být křesťan a člověk vůbec chudý? Jakým způsobem? Že jde především o chudobu a svobodu ducha, o odpoutání se od zbytečných věcí a závislostí. Že se jedná o to, aby se člověk ve svém životě zcela spoléhal na Boha, na Jeho prozřetelnost a vedení. Zamýšleli jsme se i nad materiální chudobou. Tedy např. nad chudobou a bídou bezdomovců, lidí nemocných na AIDS apod.

Slavnost Těla a Krve Páně na Cvilíně 2014

Svátek Božího těla se začal slavit především zásluhou augustiniánky Juliány z Mont-Cornillonu u Lutychu (zemřela 1258), která od roku 1209 mívala vidění, že by takovýto svátek měl být v církvi zaveden. V jejím úsilí pokračovala také její přítelkyně, rekluza Eva z Lutychu (1265). V lutyšské diecézi se svátek poprvé slavil roku 1246, pro celou církev jej roku 1264 ustanovil papež Urban IV., dřívější arcijáhen z Lutychu; vypracováním liturgických textů pověřil sv. Tomáše Akvinského. Zpočátku se svátek Božího těla slavil bez průvodu s Nejsvětější svátostí, ten byl zaveden až později. Římský obřad přitom pro průvod nestanoví žádná zastavení či zvláštní pobožnosti; tento zvyk je znám pouze ze zemí střední Evropy, poprvé se takovéto procesí konalo v Praze roku 1355. Průvod s Nejsvětější svátostí se ubíral kolem čtyř oltářů vystavěných většinou v rozích náměstí, u každého oltáře se četl začátek jednoho z evangelií a udělovalo se svátostné požehnání. Později dostal průvod charakter prosebného procesí za příznivé počasí a za ochranu před přírodními katastrofami. V některých farnostech probíhají takovéto průvody dodnes.

Zahájení poutní sezóny na Cvilíně 2014

Ve čtvrtek 1. 5. byla u Panny Marie Sedmibolestné zahájena poutní sezóna. Oproti minulým letům byla účast věřících spíše skromná, což ovšem nikterak neubralo na prožitku těch, kteří na toto mnoha milostmi obdařené místo dorazili třeba i z Brna. Odtud také přijel poutní kazatel, o. Robert Mayer OFMConv, který ve své homilii vyzval věřící, aby se i oni nechali překvapovat Bohem, jako to udělal, resp. celý život dělal sv. Josef. Každému z toho pak plyne nezměrné štěstí. Po mši sv. ke cti právě Pěstouna Páně zazněly ve cvilínském mariánském chrámě poprvé letos Loretánské litanie a po nich mohli věřící uctít kopii milostiplného obrazu Panny Marie Sedmibolestné.

Pouť bohoslovců s otcem biskupem

Dne 22. 3. se na Cvilíně konala pouť bohoslovců s otcem biskupem Františkem Václavem. V 15.00 sloužil v kostele Panny Marie Sedmibolestné otec biskup mši svatou a po ní následovalo posezení v poutním domě sv. Josefa. Společný program byl zakončen modlitbou v kapli sv. Josefa Kupertinského v poutním domě.

Velikonoce na Cvilíně 2014

„Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován.Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel.Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to.“ (Mt 28, 5-7)

Pouť k Panně Marii Lurdské 2014

V neděli 9. 2. v 10.00 se na Cvilíně u Krnova konala pouť k Panně Marii Lurdské, obětovaná za nemocné, za lékaře a pracovníky v nemocničních zařízeních. Po mši sv. následovala adorace modlitba za uzdravení a Lurdské požehnání.

Vánoce na Cvilíně 2013

"Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu." (Mt 2, 10)

Hlavní pouť Panny Marie Sedmibolestné 2013

Dne 15. záři 2013, se konala Hlavní pouť Sedmibolestné Panny Marie. Poutním kazatelem byl biskupský vikař Mons. Adam Rucki.

Františkánské setkání mládeže 2013

VIDEO: O Cvilíně

Přímo k poutnímu místu vede silnice, k dispozici je i parkoviště či sociální zařízení. Pro předem objednané skupiny poutníků je k dispozici možnost odpočinku, potažmo menšího občerstvení v přiléhajícím poutním domě. Rovněž je možné si s rektorem poutního místa domluvit sloužení mše sv. nebo adoraci. Předem objednané skupiny si mohou v poutním domě oddechnout a uvařit čaj apod. V poutním domě jsou dostupné WC.