Sedmibolestný růženec

mariaSedm bolestí Panny Marie – číslo sedm je symbolické a znamená plnost utrpení.

  1. Proroctví Simeonovo v jeruzalémském chrámu
  2. Útěk do Egypta
  3. Hledání dvanáctiletého Ježíše, když se ztratil při zpáteční cestě z jeruzalémského chrámu
  4. Setkání s Pánem Ježíšem, nesoucím kříž
  5. Utrpení matky, která stojí pod křížem na Golgotě
  6. Snímání z kříže a spočinutí mrtvého Ježíše v náručí Panny Marie
  7. Pohřeb Pána Ježíše

Ke cti sedmibolestné Panny Marie se modlíme korunku k sedmi bolestem Panny Marie, která se skládá ze sedmi části, při kterých rozjímáme o bolestech Panny Marie. Někdy také tato pobožnost je nazývána růžencem k Sedmibolestné Panně Marii

Začínáme znamením kříže a potom pokračujeme Vyznáním víry, modlitbou Otče náš, 3x Zdrávas Maria a Sláva Otci. Pak následuje rozjímání jednotlivých bolestí a u toho opakujeme Otče náš, 7x Zdrávas Maria a Sláva Otci. (Neodříkává se „O, můj Ježíši“.)
U Zdrávas Maria po „plod života tvého Ježíš“ vkládáme:
1. kterého utrpení ti bylo Simeonem zvěstované
2. s kterým jsi utekla do Egypta
3. kterého jsi s bolestí tři dny hledala
4. který se s tebou setkal na křížové cestě
5. kterého jsi viděla umírat na kříži
6. kterého mrtvé tělo jsi držela v náručí
7. kterého jsi s bolestí do hrobu položila
Na závěr: 3x Zdrávas Maria: První k uctění slz Panny Marie, druhé jako prosba o slzy opravdového pokání pro nás a třetí na úmysl Svatého Otce.
Po slově Ježíš je možno také vkládat: Kterého jsi s bolestí oplakávala.
Závěrečná modlitba: Ústa má i srdce mé Matce Bolestné chválu vzdejte, bolesti a žalosti její pobožně rozjímejte.
Matko Bolestná, přispěj nám k pomoci, od nepřátel našich chraň nás ve dne, v noci.
Sláva Otci…