Litanie k sv. Šarbelovi

Pane, smiluj se.               Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se.             Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.               Pane, smiluj se.

 

Bože, náš nebeský Otče,                  smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože Duchu Svatý,

Bože v Trojici jediný,

 

Svatý Šarbeli,                                          posiluj naší víru.

Živý Boží zázraku,

Hrdino zbožnosti, lásky a víry,

Čistý prameni hasící veškerou žízeň,

Léku uzdravující tělo i duši,

Přebohatý a vše prostupující dare,

Poustevníku proslavený svými úžasnými zázraky,

Ty, který jsi odmítl veškeré bohatství tohoto světa,

Pokorný beránku se srdcem plným soucitu,

Drahocenná vůni rozlévající se světem,

Služebníku Nejsvětější svátosti a vždy přečisté Panny Marie,

Štědrý dárce naplňující požehnáním celé stvoření,

Líbezná vůni kadidla a cedrů Libanonu,

Majáku osvěžující Boží církev,

Podivuhodné světlo, z jehož hrobu vychází zářiví jas,

Přímluvce pozorně naslouchající prosbám věřících,

Chvályhodný pro svou čistotu a poslušnost,

Chudobný, jenž přijímáš a miluješ všechna strádání,

Hlase volající a burcující svědomí,

Příklade pro lidstvo této doby,

Anděli v lidské přirozenosti,

Drahocenná koruno svatého řeholního stavu,

Svatý Šarbeli, náš poklade a chloubo po všechny časy,

 

Beranku Boží který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. (3x)

Oroduj za nás, Svatý Boží poustevníku,

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:

Svatý Šarbeli, ty jsi byl roznícen a raněn touhou po božské kráse, stal ses mocným na duchu a hrdinou v modlitbě a pokání, jedinečným způsobem jsi ohlašoval důležitost otevření se Bohu a nutnost sebezapírání před trůnem božské Přítomnosti.

Díky mystickému tělu Kristovu, kterým je církev, byl jsi v ustavičném spojení se svým Pánem a lidstvem skrze pouto lásky. Nemůžeme tě následovat ve tvé poustevnické samotě a na cestě tvých obětí, ale prosíme tě, abys naplnil naše srdce touhou po polepšení a pomáhal nám pochopit velký význam duchovního života. Dej nám poznat, co potřebujeme ke spáse.  Amen.