Poutě 2024

LEDEN
6. 1. Slavnost Zjevení Páně, mše sv. v 10.00 hod.
14. 1. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10.00 hod.

ÚNOR

2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu, mše sv. v 17:00 hod.
11. 2. Pouť nemocných ke cti Panny Marie Lurdské, mše sv. v 10.00 hod., po mši sv. bude adorace modlitba za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela

BŘEZEN
10. 3. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10.00 hod.
19. 3. Pouť ke cti sv. Josefa, mše v 17.00 hod.
28. 3. ZELENÝ ČTVRTEK, mše sv. v 17.00 hod.
29. 3. Velký pátek, křížová cesta kolem kostela v 10.00 hod.
29. 3. VELKÝ PÁTEK, obřady v 17.00 hod.
30. 3. VELIKONOČNÍ VIGILIE v 18.00 hod.
31. 3. Zmrtvýchvstání Páně, mše sv. v 10.00 hod., po mši sv. požehnání velikonočních pokrmů

DUBEN
1. 4. Velikonoční pondělí, mše sv. v 10.00 hod.
8. 4. Pouť ke cti Zvěstování Páně, mše sv. v 10.00 hod.
14. 4. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10.00 hod.
28. 4. Pouť matek v požehnaném stavu ke cti sv. Jany Mollové, mše sv. v 10.00 hod.

KVĚTEN
1. 5. Pouť ke cti sv. Josefa Dělníka, mše sv. v 10.30 hod.
8. 5. Pout ke cti Panny Marie, Prostřednice všech milostí, mše sv. v 10.30 hod.
9. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně, mše sv. v 17.00 hod.
12. 5. Pouť vděčnosti, mše sv. v 10.00 hod., po mši adorace s modlitbou za uzdravení a průvod s květinami pro Matku Boží
18. 5. Pouť ke cti Panny Marie, Snoubenky Ducha Svatého, mše sv. v 10.00 hod. ???
30. 5. Slavnost Těla a Krve Páně, mše sv. v 18.00 hod., po mši eucharistický průvod

ČERVEN
7. 6. Pouť ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, mše sv. v 18.00 hod., po ní adorace a svátostné požehnání
8. 6. Pouť ke cti Neposkvrněného Srdce Panny Marie, mše sv. v 10.00 hod.
9. 6. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10.00 hod.

ČERVENEC
5. 7. Pouť ke cti sv. Cyrila a Metoděje, mše sv. v 10.00 hod.
14. 7. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10.00 hod.
21. 7. Pouť řidičů ke cti sv. Kryštofa, mše sv. v 10.00 hod., po mši požehnání dopravních prostředků

SRPEN
2. 8. Pouť ke cti Panny Marie, Královny andělů z Porciunkule, mše sv. v 10.00 hod.
10. 8. Pouť ke cti sv. Maxmiliána Kolbeho, v 11.00 hod. křížová cesta, ve 12.00 hod. mše sv.
11. 8. Pouť ke cti Panny Marie Nanebevzaté, mše sv. v 8.00 a 10.00 hod. Po mši sv. v 10.00 hod. adorace s modlitbou za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela
18. 8. Pouť ke cti Panny Marie Královny, mše sv. v 8.00 a 10.00 hod.

ZÁŘÍ
8. 9. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10.00 hod.

HLAVNÍ POUŤ 14.–15. 9.
SOBOTA 14. 9. – SLAVNOST POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
15.00 Korunka k Božímu milosrdenství
15.10 Přednáška o. Vojtěcha Kodeta OCarm.
16.15 Pobožnost křížové cesty
17.00 Mše sv., poté individuální požehnaní ostatky sv. Kříže
18.30 Adorace Nejsvětější Svátosti
19.00 Moderovaná adorace
20.00 Svátostné požehnaní
NEDĚLE 15. 9. – SLAVNOST PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ
8.00 Sedmibolestný růženec
8.30 Mše sv.
10.00 Sedmibolestný růženec
10.30 Hlavní mše sv.
12.00 Svátostné požehnání
15.00 Mše sv. v polském jazyce

28. 9. Pouť ke cti sv. Václava, mše sv. v 10.00 hod.
29. 9. Pouť ke cti sv. Archandělů, mše sv. v 10.00 hod.

ŘÍJEN
6. 10. Růžencová pouť, mše sv. v 8.00 a 10.00 hod.
13. 10. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10.00 hod.

LISTOPAD
1. 11. Slavnost Všech svatých, mše sv. v 17.00 hod.
3. 11. Dušičková pouť, mše sv. v 8.00 a 10.00 hod.
10. 11. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10.00 hod.

PROSINEC
8. 12. Pouť za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela, mše sv. v 10.00 hod.
9. 12. Pouť ke cti Neposkvrněné Panny Marie, mše sv. v 10.00 hod.
24. 12. Půlnoční mše sv. ve 21.00 hod.
25. 12. Slavnost Narození Páně, mše sv. v 10.00 hod.
26. 12. Svátek sv. Štěpána, mše sv. v 10.00 hod.
29. 12. Svátek Svaté Rodiny, mše sv. v 10.00 hod., během mše obnova manželských slibů a požehnání rodinám
31. 12. Pouť na poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc v novém roce, ve 22.30 hod. adorace a ve 23.00 hod. mše sv.
1. 1. 2025 SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, mše sv. v 10.00 hod.

Poutě 2024 Read More »

Prvomájová pouť

Program:

9:30 – 10:25 příležitost ke svátosti smíření

10:00 růženec

10:30 mše svatá – hlavní celebrant P. Vladimir Hubálovský, OFMConv z Brna

po mši bude májová pobožnost

Prvomájová pouť Read More »

Velikonoce na Cvilíně

28. 3. ZELENÝ ČTVRTEK, mše sv. v 17.00 hod.
29. 3. Velký pátek, křížová cesta kolem kostela v 10.00 hod.
29. 3. VELKÝ PÁTEK, obřady v 17.00 hod.
30. 3. VELIKONOČNÍ VIGILIE v 18.00 hod.
31. 3. Zmrtvýchvstání Páně, mše sv. v 10.00 hod., po mši sv. požehnání velikonočních pokrmů
1. 4. Velikonoční pondělí, mše sv. v 10.00 hod.

Velikonoce na Cvilíně Read More »

Popeleční středa na Cvilině

Středa 14.02.2024 
Program:
16:15 kající adorace;
17:00 mše svatá s udělováním popelce

Popeleční středou vstupují křesťané do postní doby, která trvá až do odpoledne Zeleného čtvrtka. Čtyřicetidenní doba přípravy na Velikonoce se objevuje již ve 4. století, kdy byl začátek stanoven na 1. neděli postní. V té době byla bezprostřední příprava na křest i ukončení veřejného pokání zaměřeny k Velikonocům. Obě dimenze pak byly propojeny v 5.-7. století. Když se půst stal hlavní náplní tohoto období, bylo nutné přidat dalších 6 dní, protože neděle nebyla nikdy dnem postu. Proto je připojen půst pátku a soboty před Velikonocemi (už ve 2. století) a před první postní neděli byly předsunuty 4 dny.

Postní doba začínala středou, která od 10. století, kdy se prosadil zvyk udělovat popelec na znamení pokání, dostala název „Popeleční“. Na Popeleční středu se uděluje popelem znamení kříže na čelo (= popelec). Při udělování popelce kněz říká: „Pomni, že prach jsi a v prach se obrátíš“ nebo nověji zavedenou formuli: „Obraťte se a věřte evangeliu“. Popel, symbol smrti a nicotnosti bytí, se získává ze spálených ratolestí požehnaných v předešlém roce na Květnou neděli.

Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní doby. Symbolicky se tak naznačuje stav hříšného člověka, který vyznává před Bohem svůj hřích, vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit a je veden nadějí, že mu Bůh odpustí. Popeleční středa a Velký pátek jsou v katolické církvi jedinými dny přísného postu, což se týká všech plnoletých katolických křesťanů až do 60 let věku (tento předpis se netýká nemocných osob). Přísný půst sestává, kromě újmy od masitých pokrmů, také z odřeknutí si jednoho ze dvou hlavních jídel dne.

Znamením popelce tedy začíná příprava na velikonoční svátky. Ježíšova výzva k obrácení a k pokání, jako již u starozákonních proroků, nemíří především na vnější skutky, „žíněné roucho a popel“, posty a umrtvování, nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní pokání a obnovu. Bez toho by kající skutky zůstaly neplodné a lživé. Vnitřní obrácení motivuje k tomu, aby se takový postoj projevil i navenek. Jde o radikální rozchod s hříchem, což znamená odvrácení se od zla a naopak nové zaměření celého života k Bohu. Toto obrácení ovšem není výsledkem jen jakési „duchovní gymnastiky“, ale je především působením samého Boha v životě člověka. Bůh nám dává sílu a možnost začít znovu. Když objevíme velikost Boha a jeho pozitivní vztah k nám, snažíme se odpovídat adekvátním způsobem.

Vnitřní pokání křesťana může mít velmi rozmanité projevy, které se vhodně modifikují podle potřeb doby. Vždy ovšem půst vychází z biblické a církevní tradice a je zaměřen na zkvalitnění vztahu k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému, a tím může ve svých důsledcích vést i ke zlepšení života a atmosféry v celé společnosti.

Popeleční středa na Cvilině Read More »