D E K R E T, jímž se stanovuje, co je třeba vykonat pro získání daru odpustků u příležitosti Roku zasvěceného života

D E K R E T,
jímž se stanovuje, co je třeba vykonat pro získání daru odpustků u příležitosti
Roku zasvěceného života
Ctihodný kardinál, prefekt Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života, nedávno požádal naši Apoštolskou penitenciárii, aby byly závazně stanoveny podmínky požadované pro získání daru odpustků, které Svatý otec František zamýšlí udělit u příležitosti nastávajícího Roku zasvěceného života proto, aby se při zachování nejvyšší věrnosti charismatu zakladatele obnovovaly řeholní instituty, i proto, aby se věřícím celého světa dostalo šťastné příležitosti pro upevnění jejich víry, naděje a lásky ve společenství se svatou Římskou církví. Apoštolská penitenciárie ze zvláštního pověření Nejvyššího pontifika ráda uděluje plnomocné odpustky za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, přijímání eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce) všem jednotlivým členům institutů zasvěceného života i ostatním věřícím, kteří se budou opravdově kát a budou vedeni duchem lásky. Budou jich moci využít od první adventní neděle letošního roku až do 2. února 2016, tj. do dne, kdy se Rok zasvěceného života slavnostně ukončí, s možností obětovat je také za duše v očistci:
a) v Římě, kdykoli se zúčastní na některém z mezinárodních setkání a slavení, jež jsou stanovena příslušným kalendářem Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života, a po přiměřenou dobu se budou věnovat zbožným úvahám zakončeným modlitbou Otčenáš, vyznáním víry v kterékoli schválené formě a zbožnému vzývání blahoslavené Panny Marie;
b) ve všech místních církvích, kdykoli ve dnech věnovaných v diecézi zasvěcenému životu a při diecézních slaveních vyhlášených u příležitosti Roku zasvěceného života zbožně navštíví katedrálu anebo jiné posvátné místo, zvolené se souhlasem místního ordináře, nebo klášterní kostel či oratoř klauzurního kláštera a tam se budou veřejně modlit liturgii hodin anebo se po přiměřenou dobu budou věnovat zbožným úvahám zakončeným modlitbou Otčenáš, vyznáním víry v kterékoli schválené formě a zbožnému vzývání blahoslavené Panny Marie.
Ti členové institutů zasvěceného života, kterým je pro nemoc nebo z jiné vážné příčiny znemožněno navštívit tato posvátná místa, budou taktéž moci získat plnomocné odpustky, pokud s úplnou odpoutaností od jakéhokoli hříchu a s úmyslem splnit co nejdříve tři obvyklé podmínky vykonají tuto návštěvu duchovně s velikou touhou, obětují milosrdnému Bohu prostřednictvím Panny Marie nemoci a námahy svého života a k tomu připojí výše uvedené modlitby.
Proto, aby se přístup k milosti, udělované prostřednictvím církevních klíčů, díky pastýřské lásce uskutečňoval co nejsnadněji, naše Penitenciárie naléhavě prosí kanovníky a kapitulní penitenciáře, kněze z institutů zasvěceného života i všechny ostatní, kdo jsou vybaveni zpovědní fakultou, aby se dávali velkoryse k dispozici pro slavení svátosti pokání a často vysluhovali svaté přijímání pro nemocné. Předkládaný dekret má platnost pro Rok zasvěceného života. Jakékoli opačné ustanovení není překážkou.
Vydáno v Římě, v sídle Apoštolské penitenciárie, 23. listopadu 2014, o slavnosti Krista Krále
Mauro kard. Piacenza
vrchní penitenciář
Krzysztof Nykiel
regent

Pro Ostravsko – opavskou diecézi stanovuji následující místa, na nichž lze za výše uvedených podmínek získat plnomocné odpustky:
– Katedrála Božského Spasitele v Ostravě (po dobu opravy – filiální kostel sv.Václava v Ostravě)
– Konkatedrála Panny Marie v Opavě
– Bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku (redemptoristé)
– Farní kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku (pallotini)
– Farní kostel Narození P. Marie ve Starém Bohumíně (františkáni)
– Farní kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně (jezuité)
– Poutní kostel P. Marie Sedmibolestné na Cvilíně u Krnova (minorité)
– Poutní kostel P. Marie Pomocné (MariaHilf) u Zlatých Hor
– Klášterní kostel sv. Josefa v Jablunkově (alžbětinky)
 František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko – opavský